Chairman
 
 
Vanashree Nanasaheb Mahadik
Founder Chairman
Shri. Venkateshwara Shikshan Sanstha